جامعه شناسی ادبیات داستانی

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ادبیات (۲)

در بخش اول این نوشتار تاریخچه کوتاهی از سیر نظریه‌پردازی در حوزه جامعه‌شناسی ادبیات بیان شد؛ همچنین به برخی از انواع جامعه‌شناسی ادبیات پرداخته شد. در ادامه نیز برخی دیگر از انواع «جامعه‌شناسی ادبیات» به طور مختصر ذکر شده است: دسته‌ی دیگر از انواع جامعه‌شناسی ادبیات، «جامعه‌شناسی آفرینش ادبی» است، این شیوه‌ی جامعه‌شناسی، اثر را […]