ایراندخت تیمورتاش

ایراندخت تیمورتاش

شاعری نزد زنان ایران دارای تاریخ دورتری است اما نویسندگی زنان ایران هنوز نوپاست. این مسئله رابطه مستقیمی با تاریخ سوادآموزی زنان ایران دارد. بعد از اصلاحات اجباری رضاخان هم  هنوز خانواده ایرانی سواد را برای زنان  امری غیرضروری و حتی در مقابل تحکیم خانواده می دانست و بر زنان و دختران با سواد برچسب‌های […]