پی یر بوردیو

نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی ادبیات داستانی (۲)

پی‌یر بوردیو بوردیوی فرانسوی (۲۰۰۲-۱۹۳۰.م)، از دیگر افرادیست که در حوزه‌ی جامعه‌شناسی ادبیات به نظریه‌پردازی پرداخته است. در مجموع، بوردیو معتقد است که ذائقه‌های ادبی و هنری افراد، متأثر از زمینه‌های مختلفی است که افراد در آن به سر می‌برند؛ این زمینه‌ها شامل نظام‌های خانوادگی، آموزشی، نهادهای ادبی، هنری و منشأ طبقاتی آنهاست. از جمله […]

گلی ترقی

گلی ترقی

اگر نویسندگی هنری ارثی بود و می‌شد آن را برای کسی به ارث گذاشت قطعاً گلی ترقی میراث‌دار برحقّی برای پدرش لطف‌الله ترقی است. گلی ترقی فرزند سوم و آخر خانواده‌ی ترقی در هفدهم مهرماه سال ۱۳۱۸ ، در شهر تهران و در خیابانی با نام خوشبختی به دنیا آمد. پدر او وکیل دعاوی و […]