Susan Sontag

آدابِ پیش رفتن

جستاری درباره‌ی خواندن و نوشتن نویسنده: سوزان سانتاگ *   رمان خواندن به نظرم فعالیتی خیلی عادی می‌آید، در حالی که رمان نوشتن از آن کارهای عجیب است ــ حداقل من این‌طور فکر می‌کنم، البته تا قبل از اینکه به خودم یادآوری ‌کنم که هر دو تا چه اندازه به هم مربوطند. (چیزهایی که می‌خوانید […]