Iran History Pics (@IranHistoryPics)

گفت آن چیز دگر نیست، دگر هیچ مگو

در چندوچون تاریخ شفاهی و ایرانی جماعت   تجربه نشان داده که تاریخ شفاهی دو جا خیلی کارکرد دارد و به درد می‌خورد: نخست جایی که می‌خواهی از لانگ‌شات کلی و کلان یک برهه‌ی تاریخ، به کلوزآپ برسی و جزییات نزدیک‌تر و دقیق‌تر و بیشتری را ببینی؛ دوم زمانی که اعتباری به تاریخ مکتوب و […]