تاریخ جستارنویسی

از روزنامه‌نگاری تا جستارنویسی (قرن هجدهم)؛ نوشته‌ی رم پراکاش

«تتبع» یا «جستار» – که نزد میشل دو مونتنی به معنای «کوشش» است – نخستین بار در قالب انباشتی از افکار غیررسمی و اتفاقی در باب انسان‌ها و موضوعات گوناگون آغاز شد. از نظر مونتنی، تتبع بیشتر دالانی برای فکر کردن با صدای بلند بود و نه یک نوع ادبی. در انگلستان بیکن و اومانیست‌ها […]