References

آگراندیسمان یا گزارش یک هنجارشکنی

فربد مهاجر   در تلون، چیزها خودشان را شبیه‌سازی و تکثیر می‌کنند. همچنین وقتی آدم‌ها فراموششان می‌کنند، کم‌کم محو می‌شوند یا جزئیات‌شان را از دست می‌دهند. خورخه لوئیس بورخس/ تلون، اوکبر، اوربیس ترتیوس   پرولوگ رونویسی از تکّه‌ی گمان‌بر‌انگیز یک عکس: چند رشته نوار زرد‌ رنگ حفاظتی که برای منع عبور و مرور شهروندان، عرض […]