1265814_437

«چند زنهار جدی»؛ درباره‌ی جوان‌مرگی در نثر معاصر فارسی

به نظر من هوشنگ گلشیری در این سخنرانی جدای از مطرح کردن جوانمرگی در ادبیات ما و تلاش برای تبیین دلایل آن، زنهارها و راهکارهایی پیش روی ما می‌گذارد که نه تنها راهکاری است برای برون‌رفت برای معضل جوان‌مرگی، بلکه متنی است برای آموختن. او با صورتبندی ادبیات منثور اسلافمان و چند زنهار جدی، خطاب […]