The Woman in the Dunes

تعالی شن و انسان

درباره‌ی اقتباس سینمایی از «زن در ریگ روان» نویسنده: راجر ایبرت مترجم: مهتاب محمودی «من عاشق ماندن در خانه‌های محلی هستم.» مرد این جمله را درحالی ‌که پیشنهاد مهمان‌نوازانه‌ای را پس از این که آخرین اتوبوسی که به شهر بازمی‌گردد از دست داده، می‌گوید. او در منطقه‌ی بیابانی دورافتاده‌ای در ژاپن، حشراتی را جمع‌آوری کرده […]