Processed with VSCO with  preset

شاهزاده‌ی ایران در نافِ فرنگستان

سیاحتِ ناسوت – ۱: گزارشِ سفرِ میرزا ابوطالبِ اصفهانی، بلکه لندنی   فرنگی‌هایی که به مشرق‌زمین سفر می‌کردند، تاجر بودند یا سفیر، اغلب اهلِ گزارش بودند. جهانی جدید پیشِ رویشان بود و، افزون بر دست‌بافته‌های ابریشمین و ادویه‌جاتِ معطر و امتیازنامه‌های عمدتاً یک‌طرفه، گزارشی از این جهانِ نو و مردمانش نیز برای هموطنان به ارمغان می‌بردند. […]