ایرج کریمی

قطار به مقصد خواهد رسید

|| درباره‌ی رمانِ کوتاهِ «ملال جدول‌باز»؛ نوشته‌ی ایرج کریمی || «ملال جدول‌باز» طرح ساده‌ای دارد؛ طرحی که بیشتر به‌نظر می‌رسد می‌تواند بستر شکل‌گیری یک داستان بلند باشد نه یک رمان. اما ایرج کریمی در بست‌وگسترش این طرح، تمهیداتی اندیشه است که چه به‌عمد باشد و چه به‌سهو، اثر داستانی‌اش را به رمانِ کوتاه بدل کرده […]

Milan Kundera

کلاه کلمنتیس باقی می‌ماند

 از این میان جستارنویسی‌ای که کوندرا خلق می‌کند، به‌مراتب او را دست‌نیافتنی‌تر می‌کند. جستارهای کوندرا اگرچه به‌نظر می‌رسد می‌توانند خارج از ساحتِ رمان هم خوانده و درک شوند اما به‌واسطه‌ی حضور در رمان است که می‌تواند به درکِ درست و حقیقی آن‌ها رسید. به‌عنوان مثال جستاری کوندرا برای تعریف واژه‌ی «کیچ» در رمانش می‌آورد، اگر […]