Alex Webb - Havana_ 2001

بوی خانه؛ درباره‌ی مجموعه داستان «آمیخته به بوی ادویه‌ها»

«توی قلبم انگار صدایی می‌شنیدم که می‌گفت هر شهری مال آدم‌های آن شهر است. آدم‌هایی که هرکدام قصه خودشان را دارند.» مجموعه آمیخته به بوی ادویه‌ها قصه تنهایی و بی‌پناهی انسان‌هاست؛ در لحظه‌های تصمیم، در لحظه‌های فراق و در لحظه‌های دشوار دل کندن. این مجموعه شامل هشت داستان کوتاه است که در همگی آدم‌هایش از […]

ایراندخت تیمورتاش

ایراندخت تیمورتاش

شاعری نزد زنان ایران دارای تاریخ دورتری است اما نویسندگی زنان ایران هنوز نوپاست. این مسئله رابطه مستقیمی با تاریخ سوادآموزی زنان ایران دارد. بعد از اصلاحات اجباری رضاخان هم  هنوز خانواده ایرانی سواد را برای زنان  امری غیرضروری و حتی در مقابل تحکیم خانواده می دانست و بر زنان و دختران با سواد برچسب‌های […]