ایراندخت تیمورتاش

ایراندخت تیمورتاش

شاعری نزد زنان ایران دارای تاریخ دورتری است اما نویسندگی زنان ایران هنوز نوپاست. این مسئله رابطه مستقیمی با تاریخ سوادآموزی زنان ایران دارد. بعد از اصلاحات اجباری رضاخان هم  هنوز خانواده ایرانی سواد را برای زنان  امری غیرضروری و حتی در مقابل تحکیم خانواده می دانست و بر زنان و دختران با سواد برچسب‌های […]

سیمین دانشور

شهرزادهای عصر حاضر

پیش از آن‌که زنان عهد پهلوی اول به نگارش داستان در معنای مدرن آن دست ببرند، سنت‌ها کمی بیش از هر کنش دیگر، دست زنان را در روایت و قصه‌پردازی باز گذاشته بود. شاید این نقش قصه‌پردازانه از حکایت‌های پرطرفدار هزار و یک شب آب می‌خورد یا از نقش زنانه‌ای که همواره در تاریخ، همراه […]