Alex Howitt

خاستگاه داستان کوتاه

لوری مور، نویسندۀ آمریکایی، به داستان کوتاه این‌گونه می‌نگرد: «داستان کوتاه رابطۀ عاشقانه است و رمان ازدواج. داستان کوتاه عکس است و رمان فیلم.» اما فرقی ندارد چه نگرشی درمورد داستان کوتاه داشته باشیم، در نهایت، باید بپذیریم که در حال حاضر، این دنیای کوتاه و خلاصه‌شدۀ کلمات در اوج قرار دارد. داستان کوتاه، به […]

Todd Hido

تعریفی از ادبیات شهری

شهر بارزترین خصیصه‌ی بوم‌شناسیک جامعه‌ی مدرن غرب است و بازتاب و بازنمود شهریت در ادبیات جایگاه ویژه‌ای دارد. اما ارائه‌ی تعریفی از ادبیات شهر ساده نیست. ادبیاتی که شهر را به‌عنوان رویدادگاه برگزیده و به شبکه‌ای از ارتباط‌های اقتصادی و طبقاتی می‌پردازد؟ اگر به همین بسنده کنیم بسیاری از نمونه‌های ادبیات کلاسیک در دسته‌ی ادبیات […]