_

مواجهه‌ی میلان کوندرا

مواجهه، عنوان مجموعه جستارهایی است که از کوندرا در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسیده؛ جستارهایی که می‌کوشند با شورمندی از شأن هنر و زیبایی در عصری که دیگر چندان ارزشی برای این دو قایل نیست، دفاع کنند. کوندرا از هنرمندانی می‌نویسد که همچنان اهمیتشان را برای او حفظ کرده‌اند و آثارشان به ما کمک می‌کند […]